Oddział zerowy
   Przedszkole
   Historia
   Patron szkoły
   Pracownicy szkoły
   Wychowawcy klas
   Konsultacje
   Samorząd uczniowski
   Konkursy
   Programy
   Adopcja Serca
   Koło Teatralne
   AndInO
   Gazetka szkolna
   Pedagog
   Biblioteka
   Świetlica szkolna
   Pielęgniarka
   System oceniania
       Klasy I-III SP
       Klasy IV-VI SP
        Gimnazjum

       Ogólne zasady
       Sprawdziany
       Egzamin
         klasyfikacyjny

       Egzamin
         poprawkowy

       Egzamin
         sprawdzający

       Wyższa ocena
          roczna

       Informowanie
         rodziców

       Zachowanie
   Archiwum
   Kontakt
Linki dla rodzicówLinki dla uczniówLinki dla nauczycieli

SZCZEGÓŁOWE ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA UCZNIÓW


Wybrane paragrafy ze Statutu Szkoły

Zespół Szkół Samorządowych w Zagórniku wprowadza zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych zasady oceniania wewnątrzszkolnego.


§ 37.

 1. Ocenianiu podlegają:

  - osiągnięcia edukacyjne ucznia,
  - zachowanie ucznia

 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniając te podstawę.

 3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych

 4. Cele oceniania wewnątrzszkolnego:

  • informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie.

  • udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju. Motywowanie ucznia do dalszej pracy w nauce i zachowaniu.

  • dostarczanie rodzicom / prawnym opiekunom / i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach
   i osiągnięciach ucznia w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia.

  • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej.


§ 38.

 1. Ocenianie szkolne obejmuje wiadomości i umiejętności ucznia wynikające z programów nauczania opartych o podstawy programowe:

  • formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych  ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych  zajęć edukacyjnych,

  • ustalanie kryteriów oceniania zachowania,

  • ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej  zachowania

  • przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

  • ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

  • ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

  • ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom ( prawnym opiekunom ) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

§ 39.

Ocenianie ucznia polega na :

 1. systematycznym obserwowaniu i dokumentowaniu postępów w nauce. Określeniu poziomu jego osiągnięć w odniesieniu do możliwości uczniów i wymagań edukacyjnych.

 2. nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, umożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

 3. w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
  i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego  orzeczenia,

 4. przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki, należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany prze ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć,

 5. dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii.

§ 40.

Elementy wewnątrzszkolnego systemu oceniania osiągnięć uczniów:

 1. Wymagania i kryteria oceniania niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania.

 2. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów / formy, częstotliwość, narzędzia, zasady / w czasie trwania semestru opracowują nauczyciele poszczególnych przedmiotów.

 3. Sposób wystawienia oceny śródrocznej i rocznej.

 4. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych
  i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 5. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz jego rodziców ( prawnych opiekunów ) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

 6. Sposoby informowania rodziców o wynikach w nauce i zachowaniu uczniów.

§ 41.

Ocenianie odbywa się:


W stopniach szkolnych określonych w Rozporządzeniu MENiS  z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów
i sprawdzianów w szkołach publicznych.

 1. Przy pomocy metod stosowanych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów:

  • metoda ustna - bezpośredni kontakt nauczyciel - uczeń, śledzenie toku rozumowania i możliwość poprawy błędów;
   narzędzia: rekapitulacja wtórna i pierwotna / ustna odpowiedź na pytanie / dyskusja, referaty, elementy dramy, analiza tekstu, wnioskowanie, czytanie mapy, argumentowanie, opowiadanie, opis, karta obserwacji.

  • metoda pisemna - samodzielność, umiejętność wykorzystania różnych źródeł

   narzędzia: sprawdziany, teksty z lukami, pisanie ze słuchu, pisanie z pamięci, testy, kartkówki, krzyżówki, zeszyty lektur, wypracowania, zeszyty ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy, sprawozdanie, quizy, rebusy.

  • ćwiczenia praktyczne

   narzędzia: prace plastyczne, prace techniczne, śpiew, ćwiczenia rytmiczne, taniec, słuchanie muzyki, ćwiczenia gimnastyczne, testy sprawnościowe, obserwacje ćwiczeń, ćwiczenia komputerowe

  • informacje udzielane rodzicom i uczniom. Zapis w zeszycie, dzienniczku ucznia lub winien być potwierdzony podpisem rodziców.


  W szczególnych przypadkach informacja pisemna - list polecony.


  §49.

  1. W klasie VI szkoły podstawowej okręgowa komisja egzaminacyjna zwana dalej komisją okręgową, przeprowadza sprawdzian poziomu opanowania umiejętności określonych w standardach wymagań ustalonych odrębnymi przepisami, zwany dalej "sprawdzianem".

  2. W klasie III gimnazjum okręgowa komisja egzaminacyjna zwana dalej komisją okręgową przeprowadza egzamin w częściach: humanistycznej i matematyczno - przyrodniczej określonych w standardach wymagań ustalonych odrębnymi przepisami, zwany dalej "egzaminem".


  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  §57.

  1. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w statucie jest Rada Pedagogiczna.

  2. Nowelizacja statutu następuje w formie uchwały.Ostatnia modyfikacja strony: 23-03-2014


kontakt z administratorem