Oddział zerowy
   Przedszkole
   Historia
   Patron szkoły
   Pracownicy szkoły
   Wychowawcy klas
   Konsultacje
   Samorząd uczniowski
   Konkursy
   Programy
   Adopcja Serca
   Koło Teatralne
   AndInO
   Gazetka szkolna
   Pedagog
   Biblioteka
   Świetlica szkolna
   Pielęgniarka
   System oceniania
   Archiwum
   Kontakt
Linki dla rodzicówLinki dla uczniówLinki dla nauczycieli


Indywidualizacja nauczania uczniów klas I_III
w Gminie Andrychów
współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


W roku szkolnym 2012/2013 od września do grudnia w Szkole Podstawowej w Zagórniku odbywały się zajęcia , których zadaniem było wsparcie uczniów w procesie nauczania i dostosowania do reformy programowej kształcenia ogólnego.

Dzieci objęte projektem bardzo chętnie brały udział w dodatkowych zajęciach realizowanych zgodnie z przyjętym programem. Uczniowie i uczennice klas I –III wykonywały ćwiczenia, doskonaliły technikę czytania i pisania, zgłębiały wiadomości matematyczno – przyrodnicze, także ćwiczyły wady postawy. Do nauki często wykorzystywane były formy zabawowe, które aktywizowały dzieci do pracy .

Obserwacja uczniów i uczennic podczas zajęć pozwoliła zauważyć wyraźne efekty. Uczniowie uczęszczający na zajęcia według ustalonego harmonogramu znacznie lepiej zaczęli radzić sobie w przyswajaniu wiedzy. Z kolei uczniowie szczególnie uzdolnieni uczestnicząc w zajęciach wynieśli z nich rozszerzone wiadomości matematyczno – przyrodnicze, które znacznie wzbogaciły ich wiedzę.

Podczas realizacji zajęć w ramach projektu pn. "Indywidualizacja nauczania uczniów klasach I-III szkół w gminie Andrychów" wykorzystywane były pomoce dydaktyczne oraz zakupiony sprzęt w postaci laptopów, które uatrakcyjniły naukę i pozwoliły na innowacyjne prowadzenie zajęć przez nauczycieli.

Współpraca z rodzicami była bardzo efektowna i systematyczna. Rodzice podczas odbierania dzieci z zajęć byli na bieżąco informowani o postępach uczniów. Prezentowane były metody pracy z dzieckiem i ćwiczenia do utrwalania w domu. Nastąpił znaczny wzrost świadomości rodziców, co do roli i znaczenia zindywidualizowanej pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
oprac. mgr Agata Sztuka
Ostatnia modyfikacja strony: 23-03-2014


kontakt z administratorem